PRISER

Alle priser er i norske kroner og eksklusive merverdiavgift.


Prisene kan endres underveis i oppdraget, dersom regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader.


Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes etter statens gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt. Reisetid dekkes pr påløpt time etter satsen nedenfor.

Timesatser:


  • 0 til 80 timer: 975,00 kr / time
  • 80 til 200 timer: 877,50 kr / pr time over 80 t
  • Over 200 timer: 780,00 kr / pr time over 200 t
  • Reisetid: 475,00 kr / pr påløpt timeA konto fakturering:


  • Oppdrag av mindre varighet (inntil 80 timer) faktureres akonto ved oppstart, med 50 % av avtalt tid / tidsestimat, og resterende 50 % ved avsluttet oppdrag


  • Oppdrag av lengre varighet faktureres akonto ved oppstart for 40 timer, og deretter løpende ihht medgått tid, ved slutten av hver kalendermåned

Fastpris avtale:


  • For større oppdrag kan vi under visse forutsetninger gi en fastpris for hele eller deler av oppdraget. Risikoen for tidsrammene ligger da hos oss, begrenset av de forutsetningene som er nedfelt i oppdragsavtalen, se under.


Oppdragsavtale:


  • For oppdrag over 80 timer vil vi normalt inngå en oppdragsavtale basert på Statens Standardavtaler (SSA-O eller SSA-B)


  • For mindre oppdrag vil avtale inngås dersom det er formålstjenlig. Uansett gis en skriftlig oppdragsbekreftelse med angivelse av timepriser, tidsestimat etc.

Copyright  © All Rights Reserved  | Nes Kompetansesenter AS  |  Org. nr. 915 765 874