VÅRE TJENESTER

Våre tjenester - noen eksempler


Offentlige anbud


Anbudsprosessen innen offentlig sektor, regulert av Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift, er ganske formalistisk og rigid. Mange små bedrifter, som nok kan ha gode og aktuelle/relevante produkter for et tilbud, kvier seg for å delta i en slik prosess. Den er både krevende mht det formelle og faglige.


Vi har 15 års erfaring fra et utall av anbud, og kan bistå mindre bedrifter i en slik prosess, slik at det formelle er på plass. Dermed kan bedriften konsentrere seg helt om den faglige/ produktmessige besvarelsen/tilbudet.


Forretningsutvikling / partnerskap


Ofte kan mindre bedrifter ha stor nytte av å samarbeide med andre virksomheter for å oppnå synergier. Men hvordan skal man finne den rette samarbeidspartneren, og hvilke virkemidler skal man benytte i et kommersielt samarbeid?


Hvordan regulere dette best mulig for begge parter i en konkret samarbeidsavtale? Dette har vi lang erfaring med, både å utvikle et slikt partnerforhold, og nedfelle føringene i relevante avtalevilkår.


Internkontroll og GDPR


Den nye personvernforordningen (GDPR) stiller høye krav til sikkerheten rundt håndtering av personopplysninger. Har dere fra tidligere et godt system for Internkontroll av IKT og Sikkerhet, så kan dette tilpasses til kravene i GDPR.


Har dere ikke system for Internkontroll av IKT og Sikkerhet, så er det på høy tid å tenke igjennom hvordan dere bruker IT i forretningskritiske prosesser, og hvordan disse løsningene er sikret mht alle aspekter.


Vanskelige personalsaker / oppsigelser


Dette er et område som både krever erfaring og takt, og inngående kjennskap til / erfaring med lovverket mm. Et feiltrinn på dette området kan føre til store konsekvenser for de berørte og bedriften. Vi har erfaring fra et stort antall gjennomførte oppsigelsessaker og masseoppsigelser. Og kan bistå slik at prosessen blir ivaretatt til beste for alle berørte, og slik at man unngår rettslige etterspill og erstatningskrav.


Kvalitetsstyring


Vår medarbeider, seniorrådgiver Cristina Vendelsen, har akkreditering som revisjonsleder kvalitet (Accredited Quality Lead Auditor Certificat QLA-639). Hun har jobbet med kvalitet hos blant annet Bermingrud og Jernbaneverket.


Vi kan bistå med utvikling, forbedring og revisjon av bedriftens eget kvalitetsstyringssystem.


Coaching av ledere


Daglig leder hos oss har erfaring fra et bredt spekter av lederoppgaver: som salgs- og markedssjef, leder for (IT)utvikling, leder for serviceavdeling, leder for kursavdeling, leder for konsulentavdeling, leder for administrasjonen, HR-sjef, og i en årrekke som administrerende direktør.


Han har jobbet med organisasjonsendringer og snuoperasjoner, og med oppkjøp og partnerskap, og kan være en nyttig sparringpartner for deg i utfordringer som bedriften står ovenfor.


Styrearbeid


Mange små bedrifter er startet og drives av en initiativtaker/ildsjel, og i styret sitter kanskje bekjente og familie av denne. Så møter bedriften utfordringene i forhold til videre utvikling. Da kan det være smart å få inn andre profesjonelle aktører i styret, med blikk utenfra og med andre erfaringer.
Vi har erfaring fra styrearbeid og kan tilføre styrearbeidet
nye perspektiver.


I familiedrevne bedrifter blir det ofte en sammenrøring av styreleders, styrets og daglig leders roller. Ved å etablere en «instruks» for styret og dets arbeid, styreleders mandat og daglig leders oppgaver, så kan man lettere profesjonalisere veien videre for selskapet.


Plan og bygningsloven / tilsyn


For utbyggere er det essensielt å ha god kjennskap til kravene i loven. Vår medarbeider har vært faglig leder av interkommunalt byggetilsyn for Øvre Romerike, og ledet Follo byggetilsyn, og har derfor spisskompetanse på loven og tilsyn med loven.


Cristina deltok aktivt i arbeidsgruppen for verktøy og maler i prosjektet «Øke tilsyn i kommunene» i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Copyright  © All Rights Reserved  | Nes Kompetansesenter AS  |  Org. nr. 915 765 874